കൂടോത്രം

Tuesday, August 29, 2006

ഈ കൂടോത്രം ആഭിചാരമല്ല.
മലയാള സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും എഴുതാനുള്ള ഇടമാണ്‌.